26 June 2011

او از آن من است

خداوندا ، این حقیقت را هر روز عمیق تر از روز قبل در روح و جان من حک فرما که عیسی مسیح را هیچ جایگزینی نیست . او را هیچ رقیبی نیست . براستی چه شادی عظیمی که من از آن او هستم و او از آن من است . باشد که شگفتی این حقیقت هر روز بیش از بیش در درونم بدرخشد .

No comments:

Post a Comment