26 June 2011

با غریبانی که در سرزمین تو زندگی می کنند، بدرفتاری نکن

با غریبانی که در سرزمین تو زندگی می کنند، بدرفتاری نکن. 
به هنگام مواجه شدن با غریبه ها، چه احساسی به شما دست می دهد؟ آیا حوصله تحمل کردن شان را ندارید؟ خدا از ما می خواهد با غریبه ها چنان رفتار کنیم که گویی هموطن ما هستند. در واقع ما همه در این دنیا غریبیم، چون دنیا خانه موقتی ما است. ملاقات با افراد غریبه را فرصتی بدانید برای نشان دادن محبت خدا
  لاویان فصل نوزدهم آیه سی و سوم

No comments:

Post a Comment