26 June 2011

اشعیاء باب 43 آیات 1 تا 3

نترس ! زیرا من بهای آزادی تو را پرداخته ام .من تو را به نام خوانده ام .تو مال من هستی .هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی !هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی . شعله هایش تو را نخواهند سوزاند . زیرا من خداوند . خدای مقدس تو هستم و تو را نجات می دهم

No comments:

Post a Comment