21 August 2011

محور

اگر تنها و بدون دوست هستید، ماه در پی ماه، تنهای تنها در خانه ننشینید و برای خود افسوس نخورید. بروید و کسی را بیابید که می توانید خوشحالش کنید. اگر شروع به کاشتن دانه های دوستی کنید، خدا شخص خارق العاده ای را به زندگی تان می آورد. وقتی مردم دیگر را شاد کنید، خدا نیز زندگی شما را سرشار از شادی می کند. باید به جای نیاز محور، دانه محور باشیم. در زمان نیاز، یک گوشه ننشینید و به کمبودهای تان فکر کنید. درباره دانه ای فکر کنید که می توانید بکارید و خود را از نیاز درآورید

No comments:

Post a Comment