21 August 2011

دعا

در هر بحرانی، دعا باید اولین عکس العمل ما باشد. مشکلات ما فرصت هایی است برای خدا که به بهانه آن ها وارد عمل شود. شما می توانید تاثیر گذار باشید، حتی اگر ایمان شما باعث شود جزو اقلیت جامعه باشید. ایمان و دعا، اگر صادقانه باشد، می تواند در هر موقعیتی کارساز باشد

No comments:

Post a Comment