30 June 2011

مادر ترزا

نمی‌دانم بهشت چگونه است، اما می‌دانم که وقتی بمیرم و مقابل تخت داوری خدا بایستم از من نمی‌پرسد چه تعداد کار نیک کرده‌ام، بلکه کارهایم تا چه حد از روی محبت‌ بوده است

No comments:

Post a Comment