16 May 2011

مزمور داود4:27

يك چيز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبيد: كه تمام ايام عمرم در خانه خداوند ساكن باشم تا جمال خداوند را مشاهده كنم و در هيكل او تفكر نمايم

No comments:

Post a Comment