16 May 2011

ایراد نگیرید - متی باب هفتم آیات 1 تا 6

از کسی ایراد نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرند  زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنید  همانگونه با شما رفتار خواهند کرد . چرا پرکاه را در چشم برادرت می بینی اما تیر چوب را در چشم خودت نمی بینی ؟ چگونه جرات می کنی بگو یی : اجازه بده پر کاه را از چشمت در آورم در حالی که خودت چوبی در چشم داری ؟ 
ای متظاهر . نخست چوب را از چشم خود در آور تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم برادرت ببینی . مرواریدهای خود را نزد خوکها نگذارید چون قادر به تشخیص ارزش آنها نمی باشند .آنها مروارید ها را لگدمال می کنند و برگشته به شما حمله ور خواهند شد . به همین ترتیب چیزهای مقدس را در اختیار انسانهای بدکار نگذارید.

No comments:

Post a Comment