20 November 2010

دعای فرانسیس آسیسی

خداوندا مرا برای ایجاد، توسعه و استقرار صلح و سلامتی که منظورتست وسیله گردان:
تا هرجا نفرت حکفرما است محبت نمایان سازم.
هرجا آزردگی و رنجش در میان است عفو ظاهر کنم.
هرجا نفاق و ناسازگاری در کاراست اتفاق وهم آهنگی ایجاد نمایم.
هرجا اشتباه و نادرستی وجود دارد حقیقت و راستی آشکار سازم.
هرجا شک و تردید رخنه کرده است ایمان و یقین نشان دهم.
هرجا یأس و حرمان شیوع غلبه دارد و حسن تفاهم و درخشندگی بروز دهم.
هرجا سوء تفاهم و تیرگی غلبه دارد و حسن تفاهم و رخشندگی بروز دهم.
هرجا حزن واندوه چیره گشته است فرح و شادمانی برقرار سازم.
خداوندا مرا عطا فرما:
بجای اینکه جویای غمگساری و غمخواری خود باشیم دیگران را دلجویی کرده تسلی بخشم.
بجای اینکه بخواهم دیگران مرا بشناسند و بمشکلاتم پی برند سعی کنم ایشان را شناخته بدرد و دل آنان رسیدگی نمایم.
بعوض اینکه بخواهم محبوب القلوب واقع شوم سعی کنم دیگران را محبت نمایم.
زیرا که:
یافتن در بخشیدن است و بهره گرفتن در از خود گذشتن، بخشوده شدن در بخشیدن است و زندگی جاوید کردن در مردن.

No comments:

Post a Comment