9 May 2012

اعتماد به خدا

وقتی به خدا اعتماد می کنید، در واقع قدرت مافوق طبیعی او فعال شده و وارد زندگی شما می شود. در نتیجه، تحمل مشکلات کمرشکن آسان می شود، مسیر زندگی شما در نقشه الهی قرار می گیرد و برکات و معجزات خداوند را در زندگی تان مشاهده خواهید کرد.
· ·

No comments:

Post a Comment