8 December 2011

شکر گزار

شخص شکرگزار، شخص شادمان است. چون حاکمیت و خداوندی مسیح را در هر جنبه از زندگی تشخیص داده، و در مقابل آن سر تعظیم فرود می آورد. می بیند که چگونه پدر آسمانی "همه چیزها را برای خیریت" ما و جلال نام خود بکار می برد (انجیل مقدس، رومیان ۸: ۲۸).

فقط کسانی که عمیقاً مسیح را دوست دارند، و او را برای خودش دوست دارند نه برای آنچه که از او بگیرند، می توانند در "در هر امری شاکر باشند." شخص شکرگزار شخص فروتن است. چون تشخیص می دهد که هر آنچه دارد از لیاقت او نیست، حق او نیست، بلکه از فیض و محبت پدر آسمانی است.

No comments:

Post a Comment