14 September 2011

امید Hope

مزامیر باب ۷۱

۵ چون تو ای خداوند، امید من هستی، از جوانی به تو توکّل نموده ام.
________________________________________________________

مزامیر باب ۴۳

۵ ای جان من چرا افسرده و غمگین هستی؟ بر خدا امید داشته باش زیرا که دوباره او را ستایش خواهی کرد، چون او خدای من و مددکار من است.
________________________________________________________

رومیان باب ۸

۲۴ زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم ، اما امیدی که بر آورده شده باشد دیگر امید نیست. چه کسی در انتظار چیزی است که قبلا آنرا یافته است ؟ ۲۵ اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم با صبر منتظر آن میشویم.
_____________________________________________________

پطرس اول باب ۱

امید زنده

۳ سپاس بر خدا ، پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تاره و امید زنده به ما بخشیده است ۴ تا روزی تمام برکات موعود را به دست آوریم. این برکات در عالم بالا ، در جائی که خراب و ضایع نمی شود و از آب و رنگ نمی افتد برای شما نگهداشته می شوند.
________________________________________________________

قرنتیان دوم باب ۴

ایمان، راهنمای ما در زندگی

۱۶ بنابراین ، امید خود را از دست نمی دهیم . اگر چه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود ، وجود باطنی ما روز به روز تازه تر می گردد. ۱۷ و این رنج و زحمت ناچیز و زود گذر ، جلال عظیم و بی پایانی را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم می کند
_________________________________________________________
تسالونیکیان دوم باب ۲

۱۶ خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر که ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دائمأ تشویق کرده و امید نیکوئی به ما بخشیده است
برای مادعا کنید

۱۷ شما را نیز تشویق و تقویت کند تا آن چه را که نیکوست بگوئید و به عمل آورید.
_______________________________________________________

افسسیان باب ۱

۱۸ و از او می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه به هره ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است
______________________________________________________
قرنتیان اول باب ۱۵

۱۹ اگر امید ما به مسیح فقط منحصر به این زندگی باشد از تمام مردم بدبختتر هستیم !
_______________________________________________________
رومیان باب ۱۲

۱۲ امیدتان مایۀ شادی شما باشد و در رنج و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید.
________________________________________________________
رومیان باب ۱۵

۳ زیرا مسیح نیز در فکر راحتی خود نبود چنانکه کتاب مقدس می فرماید :« اهانت های آنانیکه بتو اهانت می کردند بمن رسید .»
________________________________________________________

عبرانیان باب ۱۱

شاهکارهای ایمان

۱ ایمان اطمینانی است به چیزهائی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهائی که نمی بینیم.
________________________________________________________
رومیان باب ۱۵

۴ زیرا هر چه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود تا بوسیلۀ بردباری و دلگرمی ای که کلام خدا میبخشد امیدوار باشیم.

No comments:

Post a Comment