17 August 2011

عيسی مسيح کيست ؟


براستی عيسی مسيح کيست ؟ آيا او نيز يک پيغمبر معمولی مانند پيغمبران ديگر بود ؟ جواب اين است نه ! به دلايلی که برای شما شرح خواهم داد :

اول اينکه تولد او عجيب و متفاوت بود . چون پيغمبران همه انسانهای معمولی بودند واز يک پدر و مادر زمينی متولد شده بودند ولی عيسی مسيح پدر زمينی نداشت ودر واقع خداوند پدر او است و او پسر خدا است .

چگونه عيسی پسر خدا است ؟ شرح آن در انجيل آمده است :

در مورد تولد او در انجيل لوقا فصل 1 آيه 26 می خوانيم که :

و در ماه ششم جبرائيل فرشته از جانب خدا به بلدی از جليل که ناصره نام داشت فرستاده شد. نزد باکره ای نامزد مردی مسمی به يوسف از خاندان داود و نام آن باکره مريم بود .

پس فرشته نزد او داخل شده گفت سلام بر تو ای نعمت رسيده خداوند با تو است و تو در ميان زنان مبارک هستی .

چون او را ديد از سخن او مضطرب شده متفکر شد که اين چه نوع تحيت است .

فرشته بدو گفت : ای مريم ترسان مباش زيرا که نزد خدا نعمت يافته ای . و اينک حامله شده پسری خواهی زاييد و او را عيسی خواهی ناميد .

او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسمی شود و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمود .

و او بر خاندان يعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهايت نخواهد بود .

مريم به فرشته گفت : اين چگونه می شود و حال آنکه مردی را نشناخته ام ؟

فرشته درجواب وی گفت : روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سايه خواهد افکند از آنجهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد .

زيرا نزد خدا هيچ امری محال نيست .

مريم گفت : اينک کنيز خداوندم . مرا بر حسب سخن تو واقع شود . پس فرشته از نزد او رفت .

همچنين در انجيل متی فصل 1 آيه 20 : ای يوسف پسر داود از گرفتن زن خويش مريم مترس زيرا آنچه که در وی قرار گرفته است از روح القدس است و او پسری خواهد زاييد و نام او را عيسی خواهی نهاد زيرا که او امت خويش را از گناهانشان خواهد رهانيد.

متی فصل 3 آيه 16 : اما عيسی چون تعميد يافت فورا از آب بر آمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را ديد که مثل کبوتری نزول کرده بر وی می آيد . آنگاه خطابی از آسمان در رسيد که : اين است پسر حبيب من که از او خشنودم .

متی فصل 16 آيه 15 : ( عيسی ) ايشان را گفت : شما مرا که می دانيد ؟ شمعون پطرس در جواب گفت که : تويی مسيح پسر خدای زنده ! عيسی در جواب وی گفت : خوشا بحال تو ای شمعون بن يونا ! زيرا جسم و خون اين را بر تو کشف نکرده بلکه پدر من که در آسمان است .

مرقس فصل 14 آيه 61 : باز رئيس کهنه از او سئوال نموده گفت : آيا تو مسيح پسر خدای متبارک هستی ؟ عيسی گفت : من هستم و پسر انسان را خواهيد ديد که بر طرف راست قوت نشسته در ابر های آسمان می آيد .

يوحنا فصل 9 آيه 35 : عيسی چون شنيد که او را بيرون کرده اند وی را جسته گفت : آيا تو به پسر خدا ايمان داری ؟ او در جواب گفت : ای آقا کيست تا به او ايمان آورم ؟ عيسی بدو گفت : تو نيز او را ديده ای و آنکه با تو تکلم می کند همان است .

يوحنا فصل 10 آيه36 : آيا کسی را که پدر تقديس کرده به جهان فرستاد بدو می گوييد کفر

می گويی از آن سبب که گفتم پسر خدا هستم ؟

يوحنا فصل 11 آيه 25 : عيسی بدو گفت : من قيامت و حيات هستم . هر که به من ايمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد . و هر که زنده بود و به من ايمان آورد تا به ابد نخواهد مرد . آيا اين را باور می کنی ؟ او گفت : بلی ای آقا من ايمان دارم که تويی مسيح پسر خدا که در جهان آينده است .

يوحنا فصل 20 آيه 31 : ليکن اينقدر نوشته شد تا ايمان آوريد که عيسی مسيح و پسر خدا است و تا ايمان آورده به اسم او حيات يابيد 

دوم اينکه پيغمبران همگی مرده اند و دارای مقبره هستند ولی عيسی مسيح  مقبره ای ندارد چونکه او زنده است و همين اکنون در آسمان نزد خداوند است .

  در اين مورد در اعمال رسولان فصل 1 آيه 9 آمده است که :

و چون اين را گفت وقتی که ايشان همی نگريستند بالا برده شد و ابری او را از چشمان ايشان در ربود . و چون به سوی آسمان چشم دوخته می بودند هنگامی که او می رفت ناگاه دو مرد سفيد پوش نزد ايشان ايستاده گفتند : ای مردان جليلی چرا ايستاده به سوی آسمان نگرانيد ؟ همين عيسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد به همين طوری که او را به سوی آسمان روانه ديديد .

مرقس فصل 16 آيه 19 : و خداوند بعد از آنکه به ايشان سخن گفته بود به سوی آسمان مرتفع شده به دست راست خدا بنشست .

لوقا فصل 24 آيه 51 : و چنين شد که در حين برکت دادن ايشان از ايشان جدا گشته به سوی آسمان بالا برده شد .

يوحنا فصل 3 آيه 13 : و کسی به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پايين آمد يعنی پسر انسان که در آسمان است .

و اين آخرين سخنان عيسی قبل از رفتن به آسمان است : انجيل متی فصل 28 آيه 18  :

تمامی قدرتها در آسمان و بر زمين به من داده شده است .پس رفته امتها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعميد دهيد . و ايشان را تعليم دهيد که همه اموری راکه به شما حکم کرده ام حفظ کنند . واينک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم .

سوم اينکه عيسی مسيح قبل از آفرينش جهان وجود داشته است و همه چيز ها بوسيله او آفريده شده است.

در اين مورد در کتاب مقدس می خوانيم :

يوحنا فصل 6 آيه38 : زيرا از آسمان نزول کردم نه تا به اراده خود عمل کنم بلکه به اراده فرستنده خود .و اراده پدری که مرا فرستاد اين است که از آنچه به من عطا کرد چيزی تلف نکنم بلکه در روز باز پسين آن را برخيزانم. و اراده فرستنده من اين است که هر که پسر را ديد و بدو ايمان آورد حيات جاودانی داشته باشد و من در روز باز پسين او را خواهم بر خيزانيد .

يوحنا فصل 8 آيه 23 : ايشان را گفت : شما از پايين می باشيد اما من از بالا .شما از اين جهان هستيد ليکن من از اين جهان نيستم .

يوحنا فصل 8 آيه 58 : عيسی بديشان گفت : آمين آمين به شما می گويم که پيش از آنکه ابراهيم پيدا شود من هستم .

يوحنا فصل 17 آيه 5 می گويد :و الان تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده به همان جلالی که قبل از آفرينش جهان نزد تو داشتم .

عبرانيان فصل 1 آيه 1 : خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طريق های مختلف بوساطت انبيا به پدران ما تکلم نمود در اين ايام آخر بوساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جميع موجودات قرار داد و بوسيله او عالمها را آفريد .

خداوند  قادر مطلق است و از همه چيز آگاه است حتی چيزهايی را که هنوز اتفاق نيفتاده است را می داند  . خداوند از ابتدا می دانست که اين انسان که او را خلق می کند بزودی از حقيقت منحرف شده و از پرستش وی سر باز خواهد زد و از حضور وی دور خواهد شد و او احتياج به نجات دهنده ای دارد که دوباره او را با خدا مصالحه دهد و به همين دليل بود که عيسی مسيح را بعنوان نجات دهنده بشر فرستاد .

کولسيان فصل 1 آيه 16 : زيرا که در او همه چيز آفريده شد آنچه در آسمان و آنچه بر زمين است از چيزهای ديدنی و ناديدنی و تختها و سلطنتها و قوات همه بوسيله او و برای او آفريده شد .

چهارم اينکه  عيسی مسيح خودش خداست که در جسم انسانی وارد شد تا بشر را نجات دهد .

انجيل متی فصل 1 آيه 23 : که اينک باکره آبستن شده پسری خواهد زاييد و نام او را عمانوئيل خواهند خواند که تفسيرش اين است : خدا با ما

فيليپيان فصل 2 آيه 5 : پس همين فکر در شما باشد که در مسيح عيسی نيز بود که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنيمت نشمرد ليکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذيرفت ودر شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان يافت شد خويشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت به صليب مطيع گرديد .از اين جهت خدا نيز او را بغايت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جميع نام هاست بدو بخشيد .تا به نام عيسی هر زانويی از آنچه در آسمان و بر زمين است خم شود. وهر زبانی اقرار کند که عيسی مسيح خداوند است برای تمجيد خدای پدر .

اول تيموتاوس فصل 3 آيه 16 : و بالاجماع سر دينداری عظيم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصديق کرده شد و به فرشتگان مشهود گرديد و به امتها موعظه کرده و در دنيا ايمان آورده و به جلال بالا برده شد .

يوحنا فصل 1 آيه 1 : در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود .

( منظور از کلمه در اينجا عيسی مسيح است ) .

يوحنا فصل 1 آيه 14 : و کلمه جسم گرديد و ميان ما ساکن شد پر از فيض و راستی و جلال او را ديديم جلالی شايسته پسر خدا .

کولسيان فصل 1 آيه 15 : و او صورت خدای ناديده است نخست زاده تمامی آفريدگان .

انجيل يوحنا فصل 1 آيه 18 : خدا را هرگز کسی نديده است .پسر يگانه ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد .

انجيل يوحنا فصل 10 آيه 30 : من و پدر يک هستيم .

انجيل يوحنا فصل 14 آيه 9 : کسی که مرا ديد پدر را ديده است .

انجيل يوحنا فصل 12 آيه 44 : آنگاه عيسی ندا کرده گفت : آنکه به من ايمان آورد نه به من بلکه به آنکه مرا فرستاده است ايمان آورده است و کسی که مرا ديد فرستنده مرا ديده است .

عيسی مسيح معجزات زيادی انجام داد که فقط خدا می تواند انجام دهد مثل زنده کردن مردگان و شفای بيماران و بينا کردن کوران و ... و اين خود دليل ديگری است بر اين ادعا که او خدا است .

پنجم اينکه عيسی مسيح دو باره در آخر زمان به دنيا بر می گردد و تخت

 سلطنتی اش را بر قرار می کندو همچنين اينکه در قيامت و روز داوری اين عيسی مسيح است که با ندای او مردگان از قبر ها بر می خيزند و او داور مردگان و زندگان است و همه بايستی برای داوری در پيش تخت عيسی مسيح قرار بگيرند 

 در اين مورد در کتاب مقدس می خوانيم :

لوقا فصل 13 آيه 35 : و به شما می گويم که مرا ديگر نخواهيد ديد تا وقتی آيد که گوييد مبارک است او که به نام خداوند می آيد .

يوحنا فصل 5 آيه 20 : زيرا همچنان که پدر مردگان را بر می خيزاند و زنده می کند همچنين پسر نيز هر که را می خواهد زنده می کند .زيرا که پدر بر هيچکس داوری نمی کند بلکه تمام داوری را به پسر سپرده است .

اعمال رسولان فصل 17 آيه 31 : زيرا روزی را مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد نمود به آن مردی که معين فرمود و همه را دليل داد به اينکه او را از مردگان بر خيزانيد .

انجيل متی فصل 16 آيه27 : زيرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خويش به اتفاق ملائکه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد .

انجيل يوحنا فصل 6 آيه 44 : کسی نمی تواند نزد من آيد مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسين او را خواهم برخيزاند .انجيل يوحنا فصل 11 آيه 25 : عيسی بدو گفت : من قيامت وحيات هستم . هر که به من ايمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد .اعمال رسولان فصل 10 آيه 42 : و ما را مامور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهيم بدين که خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد . و جميع انبيا بر او شهادت می دهند که هر که به وی ايمان آورد به اسم او آمرزش گناهان را خواهد يافت .

دوم قرنتيان فصل 5 آيه 10 : زيرا لازم است که همه ما پيش مسند مسيح حاضر شويم تا هر کس اعمال بدنی خود را بيابد بحسب آنچه کرده باشد چه نيک چه بد .

ششم اينکه نجات فقط بوسيله اوست

روميان فصل8 آيه 1 : پس هيچ قصاص نيست بر آنانی که در مسيح هستند .

انجيل متی فصل 11 آيه 27 : پدر همه چيز را به من سپرده است.

انجيل يوحنا فصل 3 آيه 15 : تا هر که به او ايمان آورد هلاک نگردد بلکه حيات جاودانی يابد .

اعمال رسولان فصل 4 آيه 12 : و در هيچ کس غير از او نجات نيست زيرا که اسمی ديگر زير آسمان به مردم عطا نشده که بدان بايد ما نجات يابيم .

اعمال رسولان فصل 16 آيه 31 : به خداوند عيسی مسيح ايمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهيد يافت .

عبرانيان فصل 7 آيه 25 : از اين جهت نيز قادر است آنانی را که بوسيله وی نزد خدا آيند نجات بی نهايت بخشد چونکه دائما زنده است تا شفاعت ايشان را بکند .

يوحنا فصل 6 آيه 28 : بدو گفتند : چه کنيم تا اعمال خدا را بجا آورده باشيم ؟ عيسی در جواب ايشان گفت : عمل خدا اين است که به آن کسی که او فرستاد ايمان بياوريد .

هفتم اينکه او اول و آخر است

مکاشفه فصل 1 آيه 8 : من هستم الف و يا  اول و آخر می گويد آن خداوند خدا که هست و بود و می آيد قادر علی الاطلاق .

مکاشفه فصل 1 آيه 17 : ترسان مباش من هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم و اينک تا ابد الاباد زنده هستم و کليد های موت و عالم اموات نزد من است .

پس حالا بعد از اينکه متوجه شديم که عيسی مسيح کيست آيا به نظر شما بهتر اين نيست که قلب خود را تسليم او کنيم و او را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنيم ؟

آيا با توجه به اينکه همه در پيشگاه تخت عيسی مسيح قرار خواهند گرفت و توسط او داوری خواهند شد و با توجه به اينکه کتاب مقدس می گويد : و هيچ گونه داوری نيست برای آنانی که در مسيح هستند. روميان فصل8 آيه 1 : پس هيچ قصاص نيست بر آنانی که در مسيح هستند    ( نه آنانی که مسيحی اسمی هستند ) آيا فکر می کنيد که اگر شما او را قبول کنيد چيزی را از دست می دهيد ؟ نه ! در واقع اگر اينکار را بکنيد طبق گفته کتاب مقدس فصل آيه شما از موت گذشته و به حيات جاودانی رسيده ايد.

کتاب مقدس می گويد از انجام کار های خوب هيچ کس عادل شمرده نمی شود .

دوست عزيز اگر اين حرفهای من در قلب شما تاثير کرد و عيسی مسيح را با قلب خود قبول کرديد می توانيد کتاب مقدس را مطالعه کنيد تا به حقيقت پی ببريد کتاب مقدس می گويد : و حقيقت را خواهی شناخت و حقيقت تو را آزاد خواهد کرد .

و به کليسايی که در آنجا کلام حقيقی خدا گفته می شود رفته و به نام عيسی مسيح خداوند تعميد بگيريد و زندگی جديدی را شروع کنيد زندگی در مسيح .

مکاشفه فصل 3 آيه 20 : اينک بر در ايستاده می کوبم اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نيز با من . آنکه غالب آيد اين را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشيند چنانکه من غلبه يافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم

 

No comments:

Post a Comment