12 July 2011

بدرخشید

گاهی خدا شما را در موقعیت نامطلوبی قرار می دهد تا به دیگری کمک کنید. مثلا با کسی همکار شوید که عصبی است و شما را آزار می دهد. دعا می کنید: خدایا چرا این آدم را از زندگی من بیرون نمی کنی؟ شاید خدا شما را به عمد این جا گذاشته تا در زندگی این آدم تاثیر بگذارید. شاید خدا می خواهد از طریق شما در آن فرد تفاوت ایجاد کند و قلبش را عوض کند. در هر جا خدا شما را قرار داد، بدرخشید

No comments:

Post a Comment