27 July 2011

شفا

به نیکویی تو ای پدر ایمان دارم و تمامی وعده های تو حقیقت مطلق هستند. یقین دارم که از زخمهای توست ای عیسی خداوندم که شفا یافته ایم پس بحضورت آمده و می طلبم تا جسم و روح ما را از شفای آسمانی خویش لبریز سازی و روح القدس عزیز تشنه پری تو هستیم، ما را سیراب ساز.

No comments:

Post a Comment