25 July 2011

متی فصل نهم

مسیح به دو نابینا گفت: چون ایمان دارید، پس شفا بیابید. متی فصل نهم. این ایمان آن ها بود که موقعیت شان را تغییر داد. هیچکس نمی تواند به جای شما ایمان داشته باشد. بی شک مردم می توانند برای شما دعا کنند، اما ایمان چیزی است که شما خودتان باید تجربه کنید. اگر همیشه به دیگری متکی باشید در ضعف و نومیدی زندگی خواهید کرد. آنچه خود شما ایمان دارید، تاثیر بزرگ تری بر زندگی شما دارد تا آنچه دیگران باور دارند.

No comments:

Post a Comment