13 July 2011

ایمان خود را بیشتر کنید

شاید منتظر خدا هستید که حرکتی بکند، ولی خدا منتظر شماست که ایمان خود را بیشتر کنید. خدا با ایمان کار می کند. بعضی ها چارچوب ذهنی محدود و بسته ای دارند. آن ها کوچک فکر می کنند، کوچک باور می کنند و کوچک انتظار دارند و متعجب اند که چرا هرگز چیز بزرگی برای شان رخ نمی دهد. این طرز فکر خودشان است که آن ها را در شکست باقی می گذارد. اگر طرز فکر خود را عوض کنید، خدا زندگی شما را عوض خواهد کرد.

No comments:

Post a Comment