13 June 2011

ناامید نباشید

دلیلی ندارد که همیشه تحت اوضاع و احوال همیشه افسرده و نومید زندگی کنید. مهم نیست که چند بار به زمین زده شده اید، باز هم برخیزید. خدا پایداری شما را می بیند. او عزم راسخ شما را می بیند. وقتی هر کاری از دست تان بربیاید انجام دهید، خدا قدم به میدان می گذارد و آنچه از دست شما برنمی آید،انجام می دهد.

No comments:

Post a Comment