24 June 2011

انجیل یوحنا ۷: ۳۷- ۳۸

هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. کسی که به من ایمان آورد چنانکه کتاب میگوید از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد

No comments:

Post a Comment