7 June 2011

امثال23:4-27

دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زيرا كه مخرج هاي حيات از آن است
دهان دروغگو را از خود بينداز، و لبهاي كج را از خويشتن دور نما
چشمانت به استقامت نگران باشد، و مژگانت پيش روي تو راست باشد
طريق پايهاي خود را هموار بساز، تا همه طريق هاي تو مستقيم باشد

No comments:

Post a Comment