30 June 2011

عبرانیان 12:12

  دستهای خسته خود را به کار گیرید و بر پاهای سست ولرزان خود محکم باستید و برای پاهای خود راهی راست هموار سازید تا آنانی که به دنبال شما می آیند حتی اگر ناتوان و لنگ باشند نیفتند بلکه قوت خود را باز یابند

No comments:

Post a Comment