30 May 2011

آزمایش عیسی

آنگاه روح خداوند عیسی را به بیابان برد تا در آنجا شیطان او را وسوسه و آزمایش کند .عیسی در آن زمان برای مدت چهل شبانه روز روزه گرفت .پس در آخر بسیار گرسنه شد در این حال شیطان به سراغ او آمد و او را وسوسه کر د و گفت :" اگر این سنگها را تبدیل به نان کنی ثابت خواهی کرد که فرزند خدا هستی ." اما عیسی به او گفت :" نه من چنین نخواهم کرد زیرا کتاب آسمانی می فر ماید نان نمی تواند روح انسان را سیر کند بلکه فقط کلام خداست که می تواند نیاز درونی او را بر آورده سازد." سپس شیطان او را به شهر اورشلیم برد و بر روی بام خانه خدا قرار داد و به او گفت :"خود را از اینجا بینداز و ثابت کن که فرزند خدا هستی چون کتاب آسمانی می فرماید :خدا فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا تو را از خطر حفظ کنند...آنها نخواهند گذارد که حتی پایت به سنگ بخورد." عیسی جواب داد :"بلی ولی همان کتاب نیز می فرماید که خداوند را بی جهت آزمایش مکن ." سپس شیطان او را به قله کوه بسیار بلندی برد و تمام ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت :"اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی همه اینها را به تو می بخشم ." عیسی به او گفت :"دور شو ای شیطان ! کتاب مقدس می فرماید :فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت کن ."آ نگاه شیطان دور شد و فرشتگان آمدند و عیسی را خدمت کردند.
متی باب چهارم آیات 1 تا 11

No comments:

Post a Comment