27 May 2011

صلیب عسیی مسیح باعث آمرزش گناه بشریت

خداوند می فرماید:"این است خواست من بود که او رنج بکشد و بمیرد.او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان به ارمغان آورد،بنابراین صاحب فرزندان بی شمار خواهد شد.او زندگی را از سر خواهد گرفت و اراده من بدست او اجرا خواهد شد.هنگامی که ببیند عذابی که کشیده چه ثمری به بار آورده،راضی و خشنود خواهد شد.خدمتگذار عادل من بار گناهان بسیاری از مردم را به دوش خواهد گرفت و من بخاطر او آنها را خواهم بخشید.به او مقامی بزرگ و قدرتی عظیم خواهم داد،زیرا او خود را فدا کرد،از خطاکاران محسوب شد،بار گناهان بسیاری را بر دوش گرفت و برای خطاکاران شفاعت کرد                          اشعیا

No comments:

Post a Comment