14 May 2011

موعظه سر کوه- راز خوشبختی

روزی که جمعیتی انبوه گرد آمده بودند عیسی به همراه شاگردان خود بر فراز تپه ای بر آمد و بنشست . آنگاه شروع به تعلیم ایشان کرد و فرمود: "خوشا بحال آنانکه نیاز خود را به خدا احساس می کنند. زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است .""خوشا بحال ماتم زدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. " "خوشا بحال فروتنان زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت ." " خوشا بحال گرسنگان و تشنگان عدالت . زیرا ایشان سیر خواهند شد . " خوشابحال آنان که مهربان و با گذشتند زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. "" خوشا بحال پاکدلان زیرا خدا را خواهند دید ." " خوشا بحال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند. زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند." "خوشا بحال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره مند خواهند شد." "هر گاه به خاطر من شما را ناسزا گفته آزار رسانند و به شما تهمت زنند شاد باشید."" بلی خوشی و شادی نمایید زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست . بدانید که با پیامبران گذشته نیز چنین کردند ."شما مک جهان هستید و به آن طعم می بخشید . اما اگر شما نیز طعم خود را از دست دهید .وضع جهان چه خواهد شد ؟ در اینصورت شما را همچون نمکی بی مصرف دور انداخته پایمال خواهند ساخت . شما نور جهان می باشید.شما مچون شهری هستید که بر تپه ای بنا شده و در شب می درخشد و همه آن را می بینند." "پس نور خود را پنهان مسازید بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد . تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانیتان را تمجید کنند."
متی باب پنجم آیات 1 تا 16

No comments:

Post a Comment