11 May 2011

پرستش

برخیز، وقت پرستش اوست
برخیز، پرستش محبوب نیکوست
برخیز، پنهان مشو از نزدش
برخیز، امروز او تو را پذیرد، برخیز
روزی همه گویند تو خداوندی
در حضورت زانو زنند
اما خوشبحال آنان که امروز تو را ستایند
امروز با شادی تو را می‌پرستیم
فریاد شادمانی زنیم
به حضورت‌ای شاه آسمانی
با شادی می‌شتابیم

1 comment: