5 May 2011

بجویید تا بیابید - متی باب هفتم آیات 7 تا 12

بخواهید تا به شما داده شود . بجویید تا بیابید .در بزنید تا به روی شما باز شود . زیرا هر که چیزی بخواهد به دست خواهد آورد . و هر که بجوید خواهد یافت . کافی است در بزنید که در برویتان باز شود. "اگر کودکی از پدرش نان بخواهد  آیا پدرش به او سنگ خواهد داد ؟
اگر از او ماهی بخواهد آیا به او مار می دهد ؟ پس شما که اینقدر سنگدل و گنهکار هستید به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید چقدر بیشتر پدر آسمانی تان برکات خود را به شما خواهد بخشید . اگر از او بخواهید .
پس آنچه می خواهید دیگران برای شما بکنند شما همان را برای آنها بکنید .
این است خلاصه تورات و کتب انبیاء

No comments:

Post a Comment