29 April 2011

پرهیز از تظاهر

"مراقب باشید که اعمال نیک خود را در انظار مردم انجام ندهید .تا شما را ببینند و تحسین کند .زیرا در اینصورت نزد پدر آسمانی تان اجری نخواهید داشت.هرگاه به فقیری کمک می کنی .در هر محفلی درباره کار نیک خود داد سخن سر نده چون به این ترتیب اجری را که می بایست از خدا بگیری از مردم گرفته ای.اما وقتی به کسی صدقه ای می دهی . نگذار حتی دست چپت از کاری که دست راستت می کند .آگاه شود تا نیکویی تو در نهان باشد. آنگاه پدر آسمانی که امور نهان تو را می بیند . تو را اجر خواهد داد.
متی باب ششم آیات 1 تا 4
 

No comments:

Post a Comment