27 April 2011

مسیحیت حقیقی

مسیحیت حقیقی پیوستن به عیسی مسیح است، بطوری که ما با حیات روحانی او شریک شویم. عیسی این رابطه را به تاک و شاخه‌های آن تشبیه می‌کند. شاخه باید در تاک باشد تا ثمر دهد. شاخه‌هایی که میوه دار نیستند بریده شده و در آتش خواهند سوخت. شاخه‌هایی که باثمر هستند بطوری پاک شده‌اند تا ثمره و محصول بیشتری دهند. مسیحی واقعی کسی است که در این پیوند روحانی با مسیح می‌ماند، و لذا ثمرۀ قدوسیت و پاکی زندگی را بروز می‌دهد. هر کسی می‌تواند ادعا کند که به مسیح ایمان دارد، ولی اگر زندگی وی تغییر و تحول نیافته چیزی جز ادعای خالی و خودفریبی بیش نیست. شاخۀ حقیقی ثمره خواهد داشت.
(آیه ۵). انجیل یوحنا، فصل ۱۵

No comments:

Post a Comment