26 April 2011

غلاطیان باب ۲ آیه ۲۰

من با مسیح مصلوب شده ام بطوریکه دیگر آنکه زندگی می کند من نیستم ، بلکه مسیح است که در من زندگی می کند و درخصوص این زندگانیء جسمانی ای که من اکنون دارم ، فقط بوسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را بخاطر من داد زندگی می کنم.

No comments:

Post a Comment